کدام یک بهتر است دوچرخه یا الپتیکال

کدام یک بهتر است دوچرخه یا الپتیکال

بیشتر باشگاه ها یک منطقه هوازی دارند که دارای دستگاه هایی از قبیل الپتیکال و دوچرخه های ثابت ورزشی هستند. هر دوی این وسایل ورزشی میتوانند به سوخت چربی وافزایش ظرفیت هوازی کمک کنند بستگی دارد که چگونه از آن استفاده کنیم. قبل از آن که تصمیم بگیرید که کدام یک برای شما مناسب تر است ابتدا اهداف خود را تعیین کنید.