نکات مهم برای خرید تردمیل

نکات مهم برای خرید تردمیل

برای تردمیل های تجاری (باشگاهی) باید استفاده روزانه ثابت باشد، به طور کلی آنها مثل مخزن ساخته شده اند.اما استفاده از تردمیل خانگی داستانی کاملا جدا دارد، به جای دویدن 10 ساعت در یک روز ممکن است فقط چند ساعت در هفته باشد.این ها فقط مقداری دستور العمل هستند که ممکن است موقع خرید تردمیل خانگی مهم باشد. خرید یک تردمیل درست از خریدن دوباره آن در آینده نزدیک جلوگیری می کند.